slide1.jpgslide2.jpgslide3.jpgslide4.jpgslide5.jpgslide6.jpg

Poľovníctvo

Poľovnícka komisia OkO SPZ v Liptovskom Mikuláši 

Poľovnícka komisia dohliada na kvalitu a odbornosť v chove a love zveri, starostlivosti o zver a celom poľovníckom hospodárení.

Ťažiskom jej práce je spolupráca s orgánmi štátnej správy pri poľovníckom plánovaní, kde garantuje odborné stanoviská zo strany Slovenského poľovníckeho zväzu. Každoročne v spolupráci s OLÚ Liptov. Mikuláš organizuje chovateľskú prehliadku trofejí. Zabezpečuje opatrenia štátnej správy v oblasti veterinárnej starostlivosti, ako je zber vzoriek pre vyšetrenie KMO, besnoty ako i opatrenia na zamedzenie ich šírena.


Poľovnícka komisia pracuje od roku 2012 v zložení:

Ing. Juraj Oško - predseda

Členovia:

  1. Ing. Martin Jankovič
  2. Ing. Dušan Jančovič
  3. Ing. Dušan Schnek
  4. Vladimír Hegeduš

 

Chovateľská prehliadka trofejí

Chovateľská prehliadka sa vykonáva v zmysle vyhlášky po ukončení každej poľovníckej sezóny. Sú tu predložené všetky trofeje zveri ulovenej v danej sezóne. Výnimkou sú tie trofeje, ktoré si odniesli poplatkoví lovci, keď stačí predložiť fotografiu trofeje. Na CHPT menuje orgán štátnej správy komisiu odborníkov, takzvanú okresnú hodnotiteľskú komisiu. V prvý deň bodovacia komisia preboduje trofeje podľa tabuliek CIC. V druhý deň hodnotiteľská komisia posúdi správnosť odstrelu z chovateľského hľadiska a tofeje označí ako výradové, lovné, alebo chovné. Závery zverejňuje v katalógu vydávanom spolu s osvetovou komisiou.